Działalność

 Ośrodek w ramach działalności interwencyjnej świadczy pomoc:

 • doradczą,
 • informacyjną,
 • psychologiczną,
 • terapeutyczną,
 • pedagogiczną,
 • prawną,
 • socjalną,
 • bytową na czas zamieszkiwania w miejscu całodobowego pobytu (mcp) osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysu. 
 

Komu pomagamy?

Udzielamy bezpłatnej pomocy osobom:

 • będącym w kryzysie
 • przeżywającym nagłą, niekorzystną zmianę w życiu (choroba, utrata np. pracy, partnera)
 • przeżywającym kryzysy małżeńskie, konflikty rodzinne
 • doświadczającym problemów wychowawczych
 • mającym trudności w kontrolowaniu własnych emocji
 • z obniżonym nastrojem, poczuciem bezsensu, brakiem energii do działania
 • zagrożonym problemami natury ekonomicznej 
 • przeciążonym psychicznie, żyjącym w stanie ciągłego stresu
 • które doświadczyły traumy (katastrofa budowlana, naturalna, wypadek komunikacyjny).
 • doświadczającym przemocy
 • które utraciły bliską osobę
 • z myślami samobójczymi, po próbach samobójczych
 

Formy pomocy:

 • konsultacja psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • konsultacja pedagogiczna
 • porada prawna
 • wsparcie pracownika socjalnego
 • interwencje w terenie 
 • interwencje w zdarzeniach masowych
 • czasowy pobyt w miejscu całodobowego pobytu osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysu (sytuacje zagrożenia zdrowia i/lub życia) 
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • interwencja telefoniczna

 

Zajęcia grupowe

Akademia Dobrego Rodzica – warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w czwartki, w godzinach 16.00 – 18.00 przez 10 kolejnych tygodni. W roku odbywają się dwie edycje programu, pierwsza na przełomie stycznia/lutego, druga na przełomie września/października. Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok. Grupa ma charakter zamknięty, można do niej dołączyć do drugiego spotkania, po konsultacji z pracownikiem prowadzącym zajęcia. Przed rozpoczęciem programu wymagane jest spotkania z psychologiem, które ma charakter rozmowy kwalifikacyjnej. 

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – spotkania o charakterze wsparciowo-psychoedukacyjnym, podczas których osoby uczestniczące mogą uzyskać specjalistyczną pomoc w sytuacji doświadczania przemocy domowej. Spotkania w ramach grupy odbywają się w środy, w godzinach 16:00-18:00, w cyklach liczących 10 spotkań. Rekrutacja odbywa się przez cały rok, a osoby potrzebujące tego typu wsparcia zapraszane są do udziału w spotkaniach m.in. na podstawie wszczętej procedury Niebieskie Karty. 

Zajęcia są bezpłatne, każdy może w nich uczestniczyć, nie trzeba mieć skierowania. Warto poprzedzić uczestnictwo spotkaniem indywidualnym z osobą prowadzącą daną grupę.

 

Miejsce całodobowego pobytu osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysu (mcp)

W ramach OIK działa miejsce całodobowego pobytu osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysu. W chwili, kiedy pobyt w domu zagraża ich zdrowiu i bezpieczeństwu, mogą tymczasowo zamieszkać w Ośrodku.

Osoby przebywające w mcp mogą liczyć na wsparcie pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa oraz możliwość pobytu przez okres 3 miesięcy. Podopieczni mogą również skorzystać z porady prawnej.

Przyjęcia do mcp odbywają się całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Pobyt jest nieodpłatny. Osoba będąca w kryzysie i potrzebująca schronienia jest przyjmowana wstępnie na okres 2 tygodni, kiedy to następuje pogłębiona analiza sytuacji życiowej klienta oraz planowane są działania możliwe do podjęcia celem usamodzielniania się osoby.

 

Nasze gabinety

      

   

 

 

Poradnictwo specjalistyczne

psycholog

pedagog

pracownik socjalny

prawnik 
mec. Mateusz Bogucki

Dostępny w siedzibie Ośrodka w poniedziałki od godziny 17.00 do godziny 19.00 lub w formie zdalnej
za pomocą kontaktu mailowego: psycholog@oik.siemianowice.pl  

Informujemy także, że Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapewnia mieszkańcom miasta nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie, które realizowane są m.in. w naszym Ośrodku. W tej sprawie zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Urzędem Miasta.
tel.: 32 76 05 357

Szczegółowe zasady korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej terenie miasta tutaj.

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest jednostką budżetową Urzędu Miasta

Został powołany do życia uchwałą Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 listopada 2007r. Wcześniej działał tu Punkt Interwencji Kryzysowej przy Siemianowickim Stowarzyszeniu Abstynentów „Wzajemna Pomoc”.

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o następujące akty prawne:

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (Dz.U. z 2013 r. poz. 182) z późniejszymi zmianami
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 595) z późniejszymi zmianami
 • Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
  z późniejszymi zmianami
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (Dz.U., Nr 180, poz. 1493) z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.
  z 2013 r. poz. 885) z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356)
  z późniejszymi zmianami.
 • Uchwala nr 436/2009 o nadaniu statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej z późniejszymi zmianami nr 445/2013 z dnia 19.12.2013r 

 

Współpraca

 • Komenda Miejska Policji
 • Sąd
 • Prokuratura
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • jednostki i wydziały Urzędu Miasta
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • służby interwencyjne
 • placówki oświatowe

 

 

RODO – klauzula informacyjna 

W związku z wejściem z dniem 25.05.2018 roku nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza do zapoznania się z załączoną poniżej informacją. 

OIK Klauzula informacyjna ogólna 25.05.2018 

 

Deklaracja dostępności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich

Dostępność Cyfrowa OIK 30.03.2021r.

 

 

Dzień Walki z Depresją

Na 23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.  Przy tej okazji warto przypomnieć, że depresja to …

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

22 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, który obchodzony jest w Polsce już od 21 lat. W ramach jego …

Żegnamy naszego kolegę…

  Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy naszego kolegę, Dariusza Gymzę, który przez wiele lat współpracował z …