Działalność

 Ośrodek w ramach działalności interwencyjnej świadczy pomoc:

 • doradczą,
 • informacyjną,
 • psychologiczną,
 • terapeutyczną,
 • pedagogiczną,
 • prawną,
 • socjalną,
 • bytową na czas zamieszkiwania w hostelu Ośrodka (do 32 osób). 

 

Współpraca

 • Komenda Miejska Policji
 • Sąd
 • Prokuratura
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • jednostki i wydziały Urzędu Miasta
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • służby interwencyjne
 • placówki oświatowe
 • Siemianowickie Stowarzyszenie „Wzajemna Pomoc”
 

Komu pomagamy?

Udzielamy bezpłatnej pomocy osobom:

 • doświadczającym przemocy
 • które utraciły bliską osobę
 • z myślami samobójczymi, po próbach samobójczych
 • przeżywającym nagłą, niekorzystną zmianę w życiu (choroba, utrata np. pracy, partnera)
 • przeżywającym kryzysy małżeńskie, konflikty rodzinne
 • doświadczającym problemów wychowawczych
 • mającym trudności w kontrolowaniu własnych emocji
 • z obniżonym nastrojem, poczuciem bezsensu, brakiem energii do działania
 • zagrożonym problemami natury ekonomicznej zw z zapewnieniem rodzinie bytu
 • przeciążonym psychicznie, żyjącym w stanie ciągłego stresu
 • które doświadczyły traumy (katastrofa budowlana, naturalna, wypadek komunikacyjny).
 

Formy pomocy:

 • konsultacja psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • konsultacja pedagogiczna
 • porada prawna
 • wsparcie pracownika socjalnego
 • interwencje w terenie (wizyta w terenie, jeżeli zaistnieje taka konieczność)
 • czasowy pobyt w hostelu w chwili zagrożenia zdrowia i życia
 • grupa wsparcia
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • interwencja telefoniczna (wsparcie dla innych instytucji pomocowych).

 

Zajęcia grupowe

Akademia Dobrego Rodzica – warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w czwartki, w godzinach 16.00 – 18.00 przez 10 kolejnych tygodni. W roku odbywają się dwie edycje programu, pierwsza na przełomie stycznia/lutego, druga na przełomie września/października. Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok. Grupa ma charakter zamknięty, można do niej dołączyć do drugiego spotkania, po konsultacji z pracownikiem prowadzącym zajęcia. Przed rozpoczęciem programu wymagane jest spotkania z psychologiem, które ma charakter rozmowy kwalifikacyjnej.

Bezpieczna Rodzina – program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, oraz dla osób, które mają trudności w kontrolowaniu swoich emocji. Zajęcia odbywają się raz w  tygodniu, w soboty, w godzinach 9.00 – 15.00 przez okres 10 tygodni. W każdym roku organizowane są trzy edycje programu, w lutym, maju oraz wrześniu. Rekrutacja trwa cały rok. Udział w zajęciach jest obowiązkowo poprzedzony rozmową kwalifikacyjną, która odbywa się w trybie indywidualnym na terenie Ośrodka. Zajęcia odbywają się sali poza Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Grupa ma charakter zamknięty, można do niej dołączyć do trzeciego spotkania.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, prowadzone przez 2 pracowników Ośrodka. Każdy może w nich uczestniczyć, nie trzeba mieć skierowania. Warto poprzedzić uczestnictwo spotkaniem indywidualnym z osobą prowadzącą daną grupę.

O hostelu

W ramach OIK działa hostel dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej. W chwili, kiedy pobyt w domu zagraża ich zdrowiu i bezpieczeństwu., mogą zamieszkać w hostelu, który posiada 32 miejsca noclegowe.

Oferuje podopiecznym wsparcie pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa oraz możliwość pobytu przez okres 3 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach pobyt może być przedłużony. Podopieczni mogą również skorzystać z porady prawnej.

Przyjęcia do hostelu odbywają się całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Pobyt jest nieodpłatny. Każdy jest przyjmowany na okres 2 tygodni, kiedy to następuje pogłębiona analiza sytuacji życiowej klienta oraz planowane są działania możliwe do podjęcia celem usamodzielniania się osoby.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest jednostką budżetową Urzędu Miasta

Został powołany do życia uchwałą Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 listopada 2007r. Wcześniej działał tu Punkt Interwencji Kryzysowej przy Siemianowickim Stowarzyszeniu Abstynentów „Wzajemna Pomoc”.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o następujące akty prawne

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (Dz.U., Nr 64, poz. 593) z późniejszymi zmianami
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., (Dz.U., Nr 111, poz. 535) z późniejszymi zmianami
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (Dz.U., Nr 180, poz. 1493) z późniejszymi zmianami.
 • Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., Nr 125, poz. 842) z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 z poźniejszymi zmianami.
 • Uchwała nr 14/XVI/2007 utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z hostelem w Siemianowicach Śląskich
 • Uchwala nr 15/XVI/2007 nadanie statutu ośrodkowi interwencji z późniejszymi zmianami nr 445/2013 z dnia 18.12.2013r 

 

Poradnictwo specjalistyczne

psycholog
poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

pedagog
poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

pracownik socjalny
poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

prawnik organizacji Sursum Corda
poniedziałki, wtorki, czwartki   9.30 – 13.30
środy i piątki                                15.00 – 19.00

Szczegółowe zasady korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w OIK oraz na terenie miasta tutaj.

 

Punkt konsultacyjny przy Siemianowickim
Stowarzyszeniu „Wzajemna Pomoc”

działa całodobowo
prawnik w poniedziałki 17.00 – 19.00 – dla wszystkich

terapeuta uzależnień 
środa 17.00 – 19.00

dyżur dzielnicowych
czwartek 17.00 – 19.00

 

RODO – klauzula informacyjna

W związku z wejściem z dniem 25.05.2018 roku nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO), Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza do zapoznania się z załączoną poniżej informacją. 

OIK Klauzula informacyjna ogólna 25.05.2018 

 

 

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POMOCtu – aplikacja pomocowa

      Aktualnie wiele osób, w tym osób starszych, przebywa w izolacji,potrzebując pomocy w różnych sprawach, …

Program profilaktyczno-wychowawczy

Szanowni Państwo, informujemy że od 1 września 2020r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej wprowadził Program profilaktyczno-wychowawczy …

Pomoc psychologiczna w OIK

  Szanowni Państwo, Ośrodek Interwencji Kryzysowej wychodzi naprzeciw obecnym zaleceniom epidemiologicznym, jednocześnie …