Aktualności

Wyjście z przemocy – nowy projekt MOPS

„Wyjście z przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Siemianowicach Śląskich” to nazwa projektu, który MOPS będzie realizował w okresie sierpień – grudzień 2011r., a zaangażowane w jego wykonanie będą oprócz MOPS m.in.: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Wiele rodzin ma trudności w należytym spełnieniu swych podstawowych funkcji, m.in.: wychowawczej, opiekuńczej i relaksacyjnej. Żyją one w stanie wewnętrznej nierównowagi, gdzie wartości negatywne dominują nad pozytywnymi. Poczucie braku życiowych sukcesów, kumulacja stanu napięcia i natężenia konfliktów mogą prowadzić do negatywnych zmian w funkcjonowaniu rodziny, kiedy najprostszym rozwiązaniem problemów wydaje się użycie przemocy wobec osoby najbliższej.
Dlatego MOPS przystąpił do otwartego konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Zgłoszony przez Ośrodek projekt o nazwie „Wyjście z przemocy- tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Siemianowicach Śląskich” otrzymał akceptację i będzie realizowany w okresie sierpień- grudzień 2011r., a zaangażowane w jego wykonanie będą oprócz MOPS m.in.: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Głównym celem tego projektu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Siemianowice Śląskie poprzez budowę sieci wsparcia.
Wybór zaplanowanych narzędzi oddziaływania na adresatów został oparty na wiedzy i doświadczeniu instytucji zaangażowanych w realizację projektu. Dzięki temu zostaną wykorzystane takie działania, które charakteryzują się potencjalnie największą skutecznością w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie.
Zaplanowana w odniesieniu do nieletnich i młodych matek grupa wsparcia w najszerszym możliwym stopniu pozwoli na efektywną pracę z uczestniczkami i stworzy możliwość najpełniejszego wykorzystania ich potencjału. Skuteczność tej metody będzie wzmocniona przez indywidualne porady, z których będą korzystały poszczególne osoby.
Skierowane do rodziców grupy wsparcia i socjoterapeutyczne stworzą warunki szczególnie sprzyjające kształtowaniu postaw społecznie pożądanych, nabywaniu i kształtowaniu umiejętności wychowawczych oraz zdolności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i problemami rodziny. W analogicznych grupach przeznaczonych dla dzieci będzie prowadzona praca wychowawcza w celu nabywania odpowiednich umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.
Indywidualne konsultacje ze specjalistami oraz spotkania z psychologiem będą odpowiedzią na zgłaszane przez uczestników projektu potrzeby, w przypadku których praca grupowa nie będzie właściwym rozwiązaniem.
Dopełnieniem wyżej scharakteryzowanych działań będą wyjazdy integracyjne, które pomogą kształtować prawidłowe kontakty pomiędzy dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem.
Jak widać, proponowane działania są dostosowane do możliwości i potrzeb adresatów projektu, dzięki czemu istnieje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów oraz uzyskania zaplanowanych rezultatów.

Autor: Mirosława Wiktorzak

OIK na Industriadzie 2024 w naszym mieście

W minioną sobotę, tj. 1 czerwca br., Ośrodek Interwencji Kryzysowej miał zaszczyt uczestniczyć w dużym wydarzeniu jakim …

Oferta pracy – poszukujemy osoby do naszego zespołu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu – interwent …

Rekrutacja trwa – zapraszamy do aplikowania

Przypominamy, iż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej trwa rekrutacja na stanowisko: pracownik miejsca całodobowego pobytu …